Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on AWAKE HOUSE / Jenni Demus Tmi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

AWAKE HOUSE / Tmi Jenni Demus
Merimiehenkatu 21 B 42
00150 Helsinki
Y-tunnus: 2077540-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava:
Omistaja: Jenni Demus
Sähköposti: info@jenniemilia.fi
Puhelin: 044 022 5527

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen hoitoon liittyen (perustuen lisäksi asiakassopimuksiin). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen aloittaminen tai sen ylläpito sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja yhteystiedot (mahdollinen työpuhelinnumero tai kotipuhelinnumero, sähköpostiosoite). Asiakassuhteen aikana voidaan rekisteriin kirjata joitain asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Asiakkaita koskevia henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. internetsivujen kautta lähetetyistä viesteistä, uutiskirjeen tilauksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, asiakastapaamisista, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siinä osin, kuin niin on sovittu henkilön kanssa ja vain henkilön nimenomaisella suostumuksella.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri koostuu sekä manuaalisesta että atk-pohjaisesta rekisteristä. Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin. Atk-pohjaista rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokoneet joilla tietoja käytetään, on suojattu salasanoin. Rekisteriä käytetään Tmi Jenni Kauppilan määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta kolmansilta tahoilta Tmi Jenni Kauppila vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä henkilötietoja.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@jenniemilia.fi tai Tmi Jenni Kauppila, Merimiehenkatu 21 B 42, 00150 Helsinki.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa Tmi Jenni Kauppila:n tallentamat henkilötiedot. Tmi Jenni Kauppila tarkastaa pyynnön esittäjän henkilöllisyyden. Tietojen tarkastaminen on maksutonta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Tmi Jenni Kauppila käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy sille, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että Tmi Jenni Kauppila:lla voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) säädetään, että kirjanpitoaineisto tulee säilyttää lain mukaisen määräajan (10 vuotta) tilikauden päättymisestä. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).